Avís legal

1. Presentació i identificació del responsable

BRUGUES, SA, (BRUGUES) amb domicili en Avinguda Ferrocarril, 13 Viladecans 08840 Barcelona i CIF nombre A08041766, inscrita com a empresa dedicada a la fabricació i comercialització de productes químics i registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 22562, Foli 63, Full número B-38668 (des d'ara BRUGUES).


2. Descripció de l'activitat

Mitjançant el present lloc web, BRUGUES voleu formar-i informar en la seva activitat de fabricació i comercialització a nivell nacional i internacional de productes químics i/o altres informacions del sector.

Aquest lloc web va dirigit tant a tots els usuaris que consultin el lloc web (en endavant totes ells denominats USUARI).

En cas de sorgir algun dubte sobre aquestes condicions generals, pot consultar-nos a info@brugues.com.


3. Acceptació de condicions i ús del lloc

La utilització d'aquest lloc web està regulada en les següents condicions generals d'ús (en endavant CONDICIONS GENERALS). Li preguem que les llegeixi atentament, ja que l'accés a aquest lloc web i utilització dels seus continguts implica la plena acceptació de les mateixes.

L'accés a aquest lloc web i de la informació continguda en el mateix és totalment gratuït, sense perjudici del cost derivat de la connexió telefònica i dels mitjans emprats per establir la connexió.

Ara bé, en aquest mateix lloc web, s'informa de diferents serveis que podran ser contractats, contactant amb BRUGUES; els quals, seran prestats d'acord a les condicions particulars que acordin entre les parts (d'ara endavant les CONDICIONS PARTICULARS).

L'informem que, per poder accedir a la informació del lloc web no ens cal les seves dades personals. Ara bé, en el cas que realitzi alguna consulta en línia, o bé gestioni algun tràmit relacionat amb els serveis oferts o sol·liciti algun dels serveis particulars oferts a través del web, caldrà demanar les seves dades personals i, per aquest cas, li remetem a que llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, que haurà de ser igualment llegida, compresa i acceptada.

Mitjançant l'acceptació del present contracte, el vostè declara:

a) Que és una persona major d'edat i/o amb capacitat per a contractar, d'acord amb les lleis generals de contractació de l'Estat on resideix.

b) Que ha llegit prèviament, comprèn i accepta les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS.


4. Modificació de condicions

La informació d'aquest lloc web i els serveis oferts es troben en contínua evolució i desenvolupament per aportar la millor experiència i valor possible.

Quan es modifiqui alguna cosa que impliqui un canvi en les CONDICIONS GENERALS, en les CONDICIONS PARTICULARS i/o a la POLÍTICA DE PRIVACITAT es realitzarà aquesta modificació, procedint a publicar-se i a actualitzar les mateixes; per la qual cosa es recomana llegir periòdicament totes elles i/o sobretot, abans de finalitzar qualsevol contractació.

Les CONDICIONS GENERALS, les CONDICIONS PARTICULARS i/o la POLÍTICA DE PRIVACITAT actualitzades estaran disponibles, en tot moment, en aquest lloc web.

L'usuari d'aquest lloc web acceptarà aquestes modificacions des del moment en què tornar a utilitzar aquest i/o els serveis prestats.


Obligacions essencials de l'USUARI.

Tot USUARI, des del mateix moment en què comenci a fer servir el lloc web i/o contracti algun dels serveis oferts en el mateix, s'obliga davant de tercers i davant BRUGUES a complir les següents obligacions essencials:

a) A utilitzar el lloc web sense incórrer en accions il·legals o il·lícites, o contràries al que estableixen les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS i les seves actualitzacions.

b) A no danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix.

c) No realitzar cap intent de violació de nivells d'accés, manipulació incorrecta de dades, duplicacions i exportacions de dades o informacions protegides per propietat intel·lectual o altres drets legals, intentar l'accés a àrees restringides dels sistemes informàtics de BRUGUES o tercers, introducció de programes, virus o qualsevol altre dispositiu que produeixi o pugui produir modificacions en el sistema informàtic de BRUGUES o de tercers.

d) Conèixer els requisits tècnics i jurídics necessaris per al correcte accés a aquest lloc web i, si s'escau, la contractació dels productes i/o serveis; podent implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d'ordinador o altres elements lògics.

e) No utilitzar, enllaçar, divulgar, cedir ni transmetre a tercer cap manera, els continguts publicats al lloc web o part d'ells, o en les informacions de BRUGUES, sense prèvia i expressa autorització per escrit de BRUGUES.

f) No danyar la imatge de BRUGUES cap manera, ni realitzar qualsevol activitat o comentari que pogués perjudicar la imatge i bon nom de BRUGUES. 

g) Llegir, comprendre i, si està d'acord, acceptar les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, si escau, les CONDICIONS PARTICULARS i les seves actualitzacions i, més concretament la POLÍTICA D'ENLLAÇOS I/O COOKIES de BRUGUES.


5. Propietat Intel·lectual

El present lloc web, els continguts del mateix i els seus distintius estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial espanyoles i internacionals, corresponent la totalitat d'aquests drets en exclusiva a BRUGUES, estant reservats seu ús i explotació.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, el seu disseny, selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el mateix; així com de les marques i noms comercials inclosos en aquest lloc web. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si mitja l'autorització prèvia expressa i per escrit de BRUGUES i, sempre que es faci referència explícita a la titularitat de BRUGUES dels indicats drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per l'ús del lloc web i/o la contractació dels serveis, l'USUARI no adquireix cap dret sobre els mateixos, podent simplement usar-los d'acord amb l'acordat en les presents CONDICIONS GENERALS i/o, si s'escau, CONDICIONS PARTICULARS.

En cas que l'usuari detecti qualsevol activitat susceptible de vulnerar algun dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol tipus de dret, li preguem que ens ho comuniqui enviant comunicació al següent email info@brugues.com.


6. Política de Privacitat

En compliment del que disposa la normativa estatal i europea aplicable en matèria de protecció de dades personals, l'informem que les dades de caràcter personal que els nostres clients o potencials clients puguin facilitar-nos (tots dos referits com el USUARIS), bé a través del corresponent formulari de la nostra pàgina web (el "Lloc"), mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que es faciliti a l'efecte a través de correus electrònics dirigits als nostres professionals o per qualsevol altra via de comunicació, seran incorporades en un fitxer del qual és titular i responsable del tractament BRUGUES, SA, amb domicili en Avinguda Ferrocarril, 13 Viladecans 08840 Barcelona i CIF nombre A08041766, inscrita com a empresa dedicada a la fabricació i comercialització de productes químics i registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 22562, Foli 63, Full número B-38668 (des d'ara BRUGUES).


6.1. Consentiment i dades recollides

En facilitar a BRUGUES seves dades sol·licitades de caràcter personal, l'USUARI manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa i, per tant, presta el seu consentiment lliure, específic, inequívoc i informat a BRUGUES perquè pugui tractar les seves dades personals d'acord al que aquí es disposa.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, totes les dades que li sol·licitem als nostres USUARIS en els formularis disponibles al Lloc són obligatoris. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, l'USUARI manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces.


6.2. Finalitat del tractament i base jurídica

La finalitat del tractament per part de BRUGUES és la de gestionar la sol·licitud formulada, incloent l'atenció a les seves consultes i sol·licituds d'informació, així com, si és el cas, el manteniment i gestió de la relació professional, comercial, i/o contractual que, si escau, estableixi amb qualsevol de les nostres oficines i/o professionals (el "Servei/s").

La base jurídica per al tractament de les seves dades personals per BRUGUES es basa: i) en el consentiment de l'usuari al tractament descrit la present Política de Privadesa i ii) en compliment de la prestació dels Serveis del BRUGUES sol·licitats per l'usuari.


6.3. A qui comuniquem les seves dades

BRUGUES no cedirà les seves dades personals a tercers, llevat del cas que resulti obligat legalment o que l'USUARI ens ho hagi autoritzat prèviament o resulti necessari per a la prestació dels Serveis sol·licitats.

Per poder oferir el servei adequat a l'USUARI i gestionar la relació amb el mateix, BRUGUES contracta la prestació de serveis de determinades empreses a les que, previ compliment dels requisits exigits legalment, se'ls pot facilitar accés a les seves dades personals únicament als efectes de prestar-li el servei.

La relació de categories de prestadors de serveis a BRUGUES són les següents: [serveis d'arxiu, custòdia, emmagatzematge i digitalització; serveis de "backoffice"; serveis administratius; serveis d'activitats jurídiques; serveis informàtics]


6.4. Transferències internacionals de les dades personals

BRUGUES informa que la informació continguda i/o recollida en el lloc web on s'emmagatzema en servidors situats a la Unió Europea, de manera que n es realitzaran transferències internacionals de dades.


6.5. Termini de conservació de les dades personals

Conservarem les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual o, si s'escau, fins que ens manifesti la seva voluntat que suprimim les seves dades personals del nostre fitxer. Des d'aquest moment, BRUGUES mantindrà les seves dades personals bloquejats durant els terminis de prescripció legalment establerts en la normativa mercantil i fiscal. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les seves dades personals.


6.6. Exercici de drets

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les seves dades personals i/o revocació del consentiment, mitjançant una comunicació escrita aportant fotocòpia de DNI dirigida a l'BRUGUES en el següent correu electrònic: info@brugues.com.


6.7. Reclamació davant d'una autoritat de control

S'informa a l'usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) com a autoritat de control, en cas de considerar que el BRUGUES no ha tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.


6.8. Seguretat

BRUGUES es compromet a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable.


6.9. Cessió a l'BRUGUES de dades de terceres persones

En cas de facilitar BRUGUES dades personals de terceres persones necessaris per a la prestació dels Serveis, l'usuari manifesta que ha obtingut prèviament el seu consentiment exprés per poder cedir-los a BRUGUES.


6.10. Canvis a la nostra política de privacitat

BRUGUES pot actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Una versió actualitzada de la present Política de Privacitat estarà sempre disponible a la Plataforma. Si aquests canvis afectaran a finalitats no previstes en aquesta Política de Privacitat, l'informarem, amb suficient antelació, d'aquest tractament ulterior per email (a l'última adreça facilitada), perquè, si escau, pugui exercir els drets que estimi oportú i li reconeix la normativa aplicable.


7. Responsabilitat

BRUGUES tractarà en tot moment de prestar el servei amb la major qualitat que sigui possible. Sense perjudici de l'anterior, declinem tota responsabilitat que es derivi de fallades, interrupcions o danys causats per avaries del sistema, interferències o desconnexions o pel mal funcionament del servei.

De la mateixa manera BRUGUES declina tota responsabilitat i/o assumpció de danys o perjudicis, de qualsevol classe o naturalesa, que es derivin de l'actuació il·legítima de tercers per qualsevol mitjà o per l'ús del lloc web de forma indeguda o inadequada per part dels usuaris, i en qualsevol cas, BRUGUES no assumirà cap responsabilitat que es causi per l'actuació o negligència alienes a si mateixa i que pugui afectar o no, de manera directa o indirecta, a servidors i altres equips informàtics de l'USUARI o tercers.

L'usuari accepta indemnitzar i exonerar de tota responsabilitat a BRUGUES, als seus subsidiàries, afiliades, directius i col·laboradors i/o empleats, de qualsevol reclamació o demanda, inclosos honoraris raonables d'advocats, presentades per tercers, com a conseqüència de l'ús inadequat o no permès del lloc web i/o dels serveis oferts, per part de l'USUARI, o la infracció per part d'aquest de les CONDICIONS GENERALS, CONDICIONS PARTICULARS, si escau, i/o POLÍTICA DE PRIVACITAT, així com també per qualsevol infracció de legislació o dret.

BRUGUES no pot garantir l'absència de virus o altres elements lesius que puguin afectar els equips de l'USUARI; pel que aquest haurà d'adoptar les mesures tendents a evitar possibles riscos d'aquest tipus en atenció a l'actual estat de les telecomunicacions.

BRUGUES no es responsabilitza de les interrupcions del lloc web motivades per causes de força major o per circumstàncies que estiguin fora del seu abast.

Així mateix, BRUGUES podrà interrompre l'accés de forma temporal, per mesures de seguretat o per raó de la reestructuració dels recursos informàtics, per tal de millorar el servei d'ús del lloc web.

BRUGUES tan sols proporciona a l'usuari la informació publicada al lloc web. L'usuari, per tant, és l'únic responsable del correcte ús de la mateixa i que l'ús es faci d'acord amb les CONDICIONS GENERALS, CONDICIONS PARTICULARS, si escau, i la POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Si l'usuari no està satisfet amb l'ús del lloc web, els seus continguts o serveis o amb alguna part de les presents CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i/o CONDICIONS PARTICULARS, el seu únic i exclusiu recurs serà deixar d'accedir al lloc web i/o d'utilitzar els seus serveis.


8. Enllaços i Cookies

Si l'USUARI enllaça amb algun link o banner diferent a aquest lloc web, ha de saber que es trobarà navegant per un altre lloc de la xarxa d'Internet, les normes d'ús i política de privacitat escapa al control de BRUGUES; per això, és convenient que l'USUARI revisi aquestes normes d'ús i política de privacitat, per tal d'esbrinar les normes aplicables i el tractament que donen a les seves dades personals.

Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers que puguin suposar un perjudici per a la imatge de BRUGUES o aquest lloc web, reservant-aquest el dret a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços (links) realitzats , quan així ho estimi convenient, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

El lloc web www.brugues.com utilitza cookies, que són petits fitxers amb informació sobre la seva navegació en aquest Lloc i la finalitat principal és facilitar la navegació de la mateixa. Si us plau, continueu llegint per conèixer amb més detall les cookies que fem servir, la seva finalitat i altra informació d'interès.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el Lloc quan accedeix i utilitza la mateixa. Les cookies ens permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus hàbits de navegació en el Lloc. La informació que obtenen està relacionada, per exemple, amb el nombre de pàgines que visita, la freqüència i reincidència de les visites, el temps que dura la teva visita, etc.

Quin tipus de cookies podem utilitzar?

a) Segons l'entitat que les gestiona:

‐ Cookies pròpies: són aquelles que s'envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licita en el Lloc.

‐ Cookies de tercers: són aquelles que s'envien al seu equip des d'un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora.

b) Segons el termini de temps que romandrà encesa:

‐ Cookies de sessió: aquestes cookies guarden la informació necessària durant la sessió i els canvis relacionats amb ella.

‐ Cookies persistents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre Lloc les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data.

c) Segons la finalitat:

‐ Cookies tècniques: són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament del Lloc.

‐ Cookies de personalització: són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris, com ara l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.

‐ Cookies d'anàlisi: són aquelles que permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis prestats.

Si no vols permetre l'ús de cookies en el Lloc, si us plau segueix les següents instruccions:

Aquests procediments estan sotmesos a actualització o modificació per part dels desenvolupadors dels navegadors, pel que no podem garantir que s'ajustin completament a l'última versió disponible en cada moment.

Per impedir la instal·lació de cookies s'han de seguir les instruccions corresponents del navegador utilitzat:

‐ Internet Explorer: al menú "Eines> Opcions d'Internet", aneu a la pestanya "Privadesa", seleccioneu la configuració desitjada i premi el botó de configuració avançada. Activeu la casella "Sobreescriu l'administració automàtica de cookies". Marca les caselles "Activa" o "Bloquejar". Recomanem activar l'opció "Acceptar sempre les cookies de sessió" per permetre una navegació òptima pel nostre web.

‐ Firefox: al menú "Eines> Opcions", aneu a la pestanya "Privadesa". Marqueu o desmarqueu la casella "Accepta cookies dels llocs web" o "dir als llocs web que no vull ser rastrejat", depenent de la versió del seu navegador. També pot eliminar les cookies instal·lades prement sobre l'opció "eliminar cookies de forma individual".

‐ Chrome: al menú "Eines> Configuració", aneu a la pestanya "Privadesa> Configuració de contingut". Després de seleccionar l'opció "mostrar opcions avançades", seleccioneu la configuració de cookies favorita. Si no desitja permetre la seva instal·lació, podeu seleccionar l'opció "bloquejar les dades de llocs i les cookies de tercers".

‐ Opera: al menú "Configuració> Opcions", aneu a la pestanya "Avançat". Al menú "Cookies" seleccioni les opcions "Acceptar empremtes" o "No acceptar cookies mai". Si vols disposar d'un major nivell de control sobre les cookies que s'instal·len en el teu equip, li recomanem que seleccioni l'opció "preguntar abans d'acceptar cookies".

‐ Safari: al menú "Eines> Preferències", aneu a la pestanya "Seguretat". Al menú "Accepta cookies" seleccioni la casella "Sempre" o "Mai". Si disposa d'un iPhone, haurà d'accedir a "Configuració> Safari" i allà seleccionar si accepta o no les cookies.

Si utilitzeu un altre navegador, pots obtenir més informació sobre com configurar la instal·lació de les cookies a través de la secció d'ajuda o assistència de l'esmentat navegador.

Per obtenir ajuda per dur a terme la configuració de les cookies amb el teu navegador, si us plau, envia'ns un correu electrònic a info@brugues.com i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible amb la informació necessària.

Actualitzacions i canvis en la Política de Cookies:

El BRUGUES pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s'aconsella a l'usuari que la visiti periòdicament.


9. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents CONDICIONS GENERALS i/o les CONDICIONS PARTICULARS, fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les CONDICIONS GENERALS i les CONDICIONS PARTICULARS en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.


10. Legislació i jurisdicció aplicable

Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre el lloc web, continguts i serveis contractats, l'USUARI i BRUGUES, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten expressament a l'aplicació de la legislació espanyola, i la competència dels Tribunals espanyols, amb submissió expressa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, ​​llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.